Font Size

SCREEN

Cpanel

Materiály a dokumenty

2022

Sadzovník poplatkov za služby a inventár poskytovaný obcou Sedliacka Dubová platný od 1. 1. 2023 Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 4/2022 O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa. Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 3/2022 O poskytovaní finančných prostriedkov pre dôchodcov. Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2022 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy. Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2022 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady. Stiahnite si dokument vo formáte pdf.


Rok 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2020 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020Stiahnite si dokument vo formáte pdf.

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2020 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školyktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2020. Stiahnite si dokument vo formáte pdf.


Rok 2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2019 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2019Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2019 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školyktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2019. Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).

Rozpočet obce na rok 2019 vo formáte pdf.


Rok 2018

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2018 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10. decembra 2018Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2018 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školyktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 10. decembra 2018. Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).


Rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2017 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 15. decembra 2017Stiahnite si dokument vo formáte word (doc)

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 2/2017 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 15. decembra 2017Stiahnite si dokument vo formáte word (doc)


Rok 2016

Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 2/2016 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2016. Stiahnite si dokument vo formáte word (doc)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 4/2016 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2016. Stiahnite si dokument vo formáte word (doc)


Rok 2015

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 1/2015 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bude prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2015. Stiahnite si navrhovaný dokument vo formáte word (doc)


Rok 2014

Zápisnica z ustanovujúceho (1. zasadnutia) novozvoleného obecného zastupiteľstva (OZ) obce Sedliacka Dubová, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 12. 2014. Dokument vo formáte pdf.

Uverejňujeme štyri všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN) obce Sedliacka Dubová, ktoré boli schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 15. 12. 2014.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 1/2014 o určení školského obvodu.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Sedliacka Dubová. 

VZN obce Sedliacka Dubová č. 3/2014 o miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady.

VZN obce Sedliacka Dubová č. 4/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy.


Rok 2013

Všeobecne záväzného nariadenia obce Sedliacka Dubová č. 1/2013 O dani z nehnuteľnosti, o miestných daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2013. Stiahnite si dokument vo formáte word (doc)


Staršie dokumenty, pred rokom 2013 

Verejné Obstarávanie

Nachádzate sa tu: Home Samospráva obce Materiály a dokumenty