Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozdrav občanom na záver roka 2021

Vážení spoluobčania,
rok 2021 sa chýli k svojmu záveru, je čas kedy sa život spomalí a všetci si prajeme navzájom veľa pekných veci. Obecný úrad na záver roka pripravil pár drobností, ktoré boli roznesené do domácnosti. Veríme, že Vás potešia. Kalendár Vás bude sprevádzať v novom roku a obecné noviny Žiar si môžete stiahnuť aj vo formáte pdf.
Pripájame náš pozdrav a ďakujeme za pochopenie a spoluprácu v priebehu roka s ktorým sa o pár dní rozlúčime.

Zrealizovali sme projekt: WiFi Sedliacka Dubová

Zrealizovali sme projekt: WiFi Sedliacka Dubová V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Celková výška oprávnených výdavkov bola 11 999,97 € z toho EFRR A ŠR 95 %: 11 399,97 €, vlastné zdroje 5 %: 600,00 €.
Výsledkom projektu je bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Sedliacka Dubová k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. na deviatich prístupových bodoch. Prečítajte si podrobnú informáciu o projekte i miestach prístupových bodov.


Krásne životné jubileum Márie Krškovej

V sobotu 7. augusta 2021 oslávila, v kruhu svojej rodiny a pozvaných hostí, naša občianka pani Mária Kršková svoje životné jubileum. Oslava sa uskutočnila najskôr svätou omšou v kostole sv. Michala archanjela a následne v kultúrnom dome.
Blahoželáme oslávenkyni a prajeme aby ďalšie roky života prežila v zdraví, spokojnosti a v kruhu svojej rodiny.

Na obrázku pani Mária Kršková pri podpise do pamätnej knihy obce.

Zmena spôsobu vývozu plastového odpadu

 

Vážení spoluobčania,

V našej obci ako aj v okolitých obciach sa od júla 2021 mení spôsob vývozu plastového odpadu. Vývoz bude prevádzaný priamo z domácností spred domov a to  z nových žltých plastových nádob, ktoré dostanú domácnosti  od obecného  úradu do bezplatného nájmu. Od zajtra  Vám budú rozvozené tieto 120 litrové plastové nádoby, ktoré sú určené len  na vývoz plastového odpadu. Vývoz plastov z týchto žltých nádob sa bude realizovať  jeden krát mesačne. Presný harmonogram bude na základe skúseností so zberom upravený.

Z tohto dôvodu posledný vývoz tých väčších  1100 litrových žltých kontajnerov ,ktoré sú rozmiestnené po obci bude zajtra 23. júna 2021  a  následne  budú  zo súčasných  stojísk odvezené.  Pri  obidvoch  bytovkách  ostáva pôvodný systém zberu plastov do 1100 litrových nádob.

Podnikateľské subjekty si v zmysle novelizovaného zákona o odpadoch musia uzatvoriť so zberovou spoločnosťou zmluvu o odbere plastového odpadu a zabezpečiť  k tomu nádobu.

Občania už teda budú plastový odpad dávať do malých žltých  120 l  ž nádob. Ktoré dostanú od obecného úradu a budú ich mať vo svojej domácnosti. Najbližší vývoz týchto  nových 120 litrových žltých nádob od domácností bude  v  termíne  13. až 15. júla 2021.

V prípade veľkého množstva plastového odpadu je možné odpad ukladať aj do plastových vriec, ktoré necháte pri plastovej nádobe. Veľkoobjemové plasty, ktoré nevojdú do nových nádob  môžete  umiestniť  v zbernom dvore.

Občania dostanú k tejto informácii formulár preberacieho protokoluešte podrobnejšie vysvetlenia v dokumentoch, ktoré im obecný úrad doručí spolu s novými žltými nádobami.

                                                                Obecný úrad

Modernizácia obecného rozhlasu prostredníctvom SMS správ

Vážení občania,

Obecný úrad chce zvýšiť informovanosť a  preto chce zistiť Váš prípadný záujem o  tzv. systém SMS správ pre Vás, prostredníctvom ktorého by obecný úrad mal možnosť  Vám odosielať do Vašich mobilov ( formou aktuálnych SMS správ)  tie informácie, ktoré obecný úrad hlási obecným rozhlasom (ktoré však dobre nepočuť v dedine kvôli hluku prechádzajúcich áut ), ale aj informácie  o  rôznych veciach  a  záležitostiach  týkajúcich sa života  a  udalostí  v našej  obci  a  rôzne  iné  dôležité  informácie.

Preto pokiaľ máte o  túto službu záujem, prosíme Vás vyplniť  tlačivo  Súhlas so spracovaním osobných údajov“ ,ktoré Vám bude doručené z obecného úradua  doručte ho do kancelárie obecného úradu  najneskôr  do 15.7.2021.

Pokiaľ bude dostatočný počet záujemcov o túto službu, chceme ju pre Vás, občanov, zabezpečiť. Pre občanov  je to bezplatná služba.

V prípade nejakých nejasnosti, zavolajte na č. 0903 550171, kde Vám bude odpovedané na Vaše prípadné doplňujúce otázky.  

 22. 6. 2021                                                                        Obecný úrad

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy

Obec Sedliacka Dubová v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, v Sedliackej Dubovej s nástupom od 01.09.2021.

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 18. 06. 2021 do 15:00 hod., pri zaslaní poštou nerozhoduje dátum pečiatky podania, na adresu zriaďovateľa: Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad č. 157, 027 55 v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Podrobné informácie si prečítajte v priloženom súbore (vyberov.pdf)

 

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy