Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

VÝZVA - na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA na predloženie ponuky

PRIESKUM TRHU na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákazka na dodanie a montáž tovaru

I.                   NÁZOV A ADRESA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie: Obec Sedliacka Dubová 
Adresa organizácie: Obecný úrad Sedliacka Dubová 157, 027 55

II.            OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazkyNaše detské ihrisko 

Druh zákazky: dodávka a montáž tovaru

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru. Cieľom projektu je vybudovanie moderného a bezpečného detského ihriska za účelom vytvorenia vhodných podmienok pre trávenie voľného času pre rodiny s deťmi v obci Sediacka Dubová. Hracie prvky pozostávajú z vežovej zostavy ukotvenej na betonóvých pätkách. Všetky zariadenia budú mať bezpečnostné certifikáty pre verejný sektor s dlhodobou životnosťou.

Detské ihrisko sa bude nachádzať pri multifunkčnom ihrisku v parku pri obecnej bytovke.

Predmetom zákazky sú:

Terénne úpravy, vežová zostava, betónové pätky.
Hracie prvky musia byť certifikované v zmysle európskych noriem STN EN1176 a STN EN1177.

Podrobný opis predmetu zákazky je obsiahnutý v prílohách tejto výzvy. 

Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 30. 9. 2019 do 12:00 hodiny. Stiahnite si celú výzvu v pdf.


 

Zrealizovaný Projekt rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia


Naša obec podala v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Informáciu o schváleni žiadosti a pridelení NFP sme dostali oficiáne v decembri 2012. Zmluvu s riadiacim orgánom o realizácii projektu sme podpísali v januári 2013. Ďalej sú uvedené základné informácie o celom projekte.

Internetová stránka operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na Ministerstve hospodárstva SR:

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Internetová stránka riadiaceho orgánu - Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:
www.siea.sk

Názov a sídlo prijímateľa:
Obec Sedliacka Dubová, Obecný úrad Sedliacka Dubová 157, 027 55 Dlhá nad Oravou

Výška poskytnutého príspevku:
62 095,80 eur

Celkové výdavky na realizáciu projektu:
65 364,06 eur

Dátum začatia realizácie projektu:
01/2015

Dátum skončenia realizácie projektu:
04/2015

Miesto realizácie projektu:
Sedliacka Dubová

Názov a stručný opis projektu:
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Sedliacka Dubová

Na projekte sa realizovali tieto práce:

 

  • demontáž starých svietidiel a svorkovníc 57 ks,
  • demontáž lanového vodiča 3 500 m,
  • demontáž rozvádzača,
  • demontáž konzol 57 ks,
  • montáž nových svietidiel 87 ks,
  • montáž elektrovýzbroje 87 ks,
  • montáž samonosného kábla 3 500 m,
  • montáž výložníkov na stĺp 87 ks,
  • a ďalší materiál potrebný k týmto prácam.

 

Z uvedených prác vyplýva, že 57 starých lámp, ktoré mali veľkú spotrebu, boli nahradené 87-mi novými modernejšími svietidlami. Sú vysoko úsporné a taktiež sme upravili spôsob svietenia a rôzne možnosti zapínania a vypínania jednotlivých lokalít v obci.

Svietenie je teraz efektívnejšie a je dostupné vo všetkých lokalitách. Veríme, že to bude mať pre obec, ale aj pre občanov úžitok.

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy VÝZVA - na predloženie cenovej ponuky