Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

POZVÁNKA na Deň obce 17. júla od 14.00 hodiny

V programe okrem iného budú: hudobná i tanečná skupina, vystúpenie kúzelníka i rozprávača. Pripravená je tombola i občerstvenie. Prečítajte si podrobný program celého Dňa obce 2016. Pozývame všetkých občanov, priateľov obce Sedliacka Dubová, občanov susedných obcí i náhodných návštevníkov, ktorí sa v nedeľu 17. júla v popoludňajších hodinách ocitnú na území našej obce.

Prečítajte si aktuálne číslo obecných novín Žiar

Aktuálne číslo obecných novín Žiar vám prináša informácie zo života obce v prvom polroku 2016. Nájdete v ňom obvyklé rubriky vrátane Spoločenskej kroniky a Pozvánky na deň obce. Prečítate si informácie obecného úradu, informácie zo športu, spoločenského a kultúrneho života i školstva. Uverejňujeme recenziu knihy P. Colotku od spisovateľa Jána Čomaja pod názvom Priame svedectvo priameho muža, ktorú uverejnil Literárny týždenník v dvojčísle 17 – 18. Ďalšie články sa venujú aktivitám požiarnikov a dôchodcov. Celé číslo je dostupné ako vždy vo formáte pdf.

Vyhlásenie výberového konania

Obec Sedliacka Dubová ako zriaďovateľ Materskej školy v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení nie-ktorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy, v Sedliackej Dubovej

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požia-davky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - od 1.1.2017 sa vyžaduje absolvovanie 1. atestácie.
Podrobné informácie o podkladoch a termíne pre podanie prihlášky do výberového konania si stiahnite v súbore pdf.

Máme nový rozvojový dokument obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 9. mája 2016 dôležitý rozvojový dokument, ktorý dávame k dispozícií občanom ale i širokej verejnosti. Je to Spoločný program rozvoja obcí Oravského Podhradia do roku 2023. Ide o rozsiahly strategický dokument pre 10 obcí vrátane našej. Pre rýchle oboznámenie s dokumentom odporúčame prečítať krátky úvod a záver. Celý materiál dávame k dispozícií vo formáte pdf a každý si ho v prípade záujmu môže stiahnuť pre svoje potreby.

Oznam o odpredaji automobilu značky UAZ. Cena 500 €

Obec Sedliacka Dubová predáva terénny automobil značky UAZ vyrobený v roku 1979. Predajná cena je 500 eur. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Sedliackej Dubovej do 20. apríla 2016, kde je možné urobiť i obhliadku predávaného vozidla.

Pripomíname si oslobodenie obce počas 2. sv. vojny

V apríli si každoročne pripomíname oslobodenie obce. Podľa rôznych údajov bola Sedliacka Dubová oslobodená 3. alebo 4. apríla 1945. Tento údaj je potrebné spresniť s historikmi. Pri tejto spomienke myslíme i na tých ktorí bojovali za našu slobodu. Podľa dostupných údajov sa do SNP zapojilo 28 občanov. Na objekte obecnej škôlky je pamätná tabuľa nášmu občanovi Jánovi Vavrečanovi, ktorý zahynul počas 2. sv. vojny a pri tejto príležitosti spomíname i na neho. Mnohí museli padnúť, aby sme my mohli byť slobodní. Vážime si slobodu, mier a demokraciu.

 

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy