Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Pozvánka na Kultúrno - spoločenský deň obce

densdObecný úrad Sedliacka Dubová pozýva všetkých občanov a priateľov obce na Kultúrno – spoločenský deň obce, ktorý sa uskutoční 22. júla 2012 o 13:00 hodine.

V kultúrnom programe vystúpi ľudová hudba pod vedením Jozefa Hajdúcha z Chlebníc, folklórna skupina CHARITA Horná Lehota detský folklórny súbor z Podbiela folklórna skupina z Oravskej Poruby a folklórny súbor z Veličnej. Podrobnosti si prečítajte v informačnom letáku.

Pozvaný je aj hosť z Bratislavy - Maja Velšicová so zábavným programom.

Po skončení kultúrneho programu bude odohraný futbalový zápas medzi ženami ŠKF Žilina (1. liga) a bývalými hráčmi Cosmos. Po futbalovom zápase sa uskutoční losovanie tomboly a po nej bude nasledovať voľná spoločenská zábava a diskotéka.

ssev

Na tento sviatok obce budú zabezpečené sprievodne akcie pre deti i dospelých, zaujímavé športové náradia a stánky s občerstvením (trampolína, nafukovací hrad, koníky, cukrová vata, pukance, hračky, bižutéria, paintball).

Uskutočnenie akcie je plánované na futbalovom ihrisku v obci. V prípade nepriaznivého počasia sa deň obce uskutoční v priestoroch obecného kultúrneho domu.

Zberný dvor v obci

zbdma

Naša obec získala v roku 2011 dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie zberného dvora. Zmluva o poskytnutí podpory bola podpísaná 23. septembra a posledné doklady o realizácii a zaplatení za vykonané práce bolo potrebné doručiť na Environmentálny fond do 30. novembra 2011. Napriek hektickým termínom sa nám podarilo projekt zrealizovať a v súčasnosti je zberný dvor v prevádzke.

Správcom zberného dvora je pán Peter Šnapko, ktorý zodovedá za jeho prevádzku a správne narábanie s ukladaným odpadom. Rozloženie zberných nádob na zbernom dvore je zobrazené na schéme usporiadania zberného dvora, ktorú si môžete pozrieť, alebo stiahnuť do svojho počítača, prípadne vytlačiť kvôli prehľadnosti a predstave o tom, aké druhy odpadov je možné na zberný dvor ukladať. K dispozícií dávame aj Pravidlá a spôsob nakladania s odpadmi na obecnom zbernom dvore a v obci.

Veríme, že občania príjmu zriadenie zberného dvora ústretovo a budú naň ukladať odpad, ktorý vyprodukujú vo svojej domácnosti. Očakáveme, že nebudú vznikať náhodne skládky na nepovolených miestach a že naša obec bude ešte krajšia a čistejšia ako doteraz.

Ako sme volili do NR SR

volby

Rovnako, ako v ostatných obciach po celom Slovensku, uskutočnili sa aj v našej obci 10. marca 2012 voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Obec pripravila dôstojné podmienky pre uskutočnenie volieb v kultúrnom dome, kde bola už tradične vytvorená voľebná miestnosť.

Správny priebeh volieb a záverečné sčítavanie hlasov zabezpečovala dvanásťčlenná volebná komisia, ktorej predsedala pani Ľuboslava Tropeková. Zapisovateľkou bola Mgr. Božena Strežová, pracovníčka obecného úradu.

Voľby prebehli v pokojnej atmosfére bez výnimočných udalostí a zúčastnílo sa na nich 241 občanov z celkového mmnožstva 416 voličov zapísaných v zozname voličov. Jeden voliť volil poštou. Volebná účasť v obci bola 57,9 percenta ?o je len o 1,2 percenta menej ako celoslovenský priemer (59,1).

Najviac hlasov - 98 získala politická strana SMER - Sociálna demokracia. Druhé v poradí bolo Kresťanskodemokratické hnutie so 62 hlasmi a na treťom mieste skončlili Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s 38 hlasmi. Toto poradie zodpovedá aj poradiu strán podľa celoslovenských výsledkov. Ďalšie poradie je rozdielne. Štvrté miesto s 10 hlasmi u nás pripadlo Slovenskej národnej strane, ktorá sa ale podľa celoslovenských výsledkov nedostala do parlametnu. Na piatom mieste sme volili Slobodu a solidaritu s 9 hlasmi pred SDKÚ-DS so 4 hlasmi a strana MOST - HÍD nedostala u nás ani jeden hlas. Kompletné výsledky hlasovania v našej obci si môžete stiahnuť vo formáte súboru word. Celoslovenské výsledky sú zverejnené na stránke Štatistického úradu SR. (jk)

Súťaž Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2011

V internetovej súťaži portálu SLOVAK REGION naša obec získala najvyššie ocenenie za rok 2011. Umiestnila sa na 1. mieste pred obcami Vydrná (27 966 hlasov) a Kamenín (26 696 hlasov) s počtom 31 278 hlasov, ktoré jej odovzdali návštevníci internetového portálu. Starosta obce prevzal ocenenie v Bratislave 19. januára, počas 18. medzinárodnej výstavy cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2012.

prvem

Pre našu obec je to už tretie ocenenie od roku 2008 kedy sme sa umiestnili tiež na 1. mieste a v roku 2009 to bolo tretie miesto. Pre občanov i samosprávu obce sú to potešujúce informácie, ale zároveň je to výzva, aby sme sa všetci pričinili o ďalšie skrášľovanie a celkový estetický vzhľad obce v budúcom období. (jk)

Výročná schôdza ZO JDS-klubu dôchodcov

zo_jsd

V nedeľu, 19. februára 2012 sa uskutočnila výročná schôdza Základnej organizácie JDS (Jednota dôchodcov na Slovensku) – klubu dôchodcov v obci. Za Okresnú organizáciu JDS v Dolnom Kubíne sa rokovania zúčastnil jej podpredseda Ing. Németh. Hlavným predmetom rokovania výročnej schôdze bolo vyhodnotenie činnosti za obdobie od predchádzajúcej schôdze, voľba nového výboru, revíznej komisie a plán činnosti na budúce obdobie.

Správu o činnosti predniesol predseda ZO JDS Mgr. Peter Havrila a predložil návrh plánu činnosti na roky 2012-2015. O hospodárení organizácie informovala hospodárka p. Mária Zajacová. V krátkej diskusii vystúpil Ing. Németh, ktorý informoval o činnosti Okresnej organizácie i vyšších orgánov JDS, ktoré sa snažia obhajovať záujmy seniorov na Slovensku. Za obec a prítomných poslancov obecného zastupiteľstva pozdravil rokovanie starosta obce Mgr. Ladislav Tomáň, ktorý im poďakoval za aktívnu účasť na živote obce. V závere rokovania zvolili prítomní členovia staronový výbor ZO JDS na čele s doterajším predsedom Mgr. Petrom Havrilom.

Po skončení oficiálnej časti bolo kultúrno-spoločenské posedenie spojené s končiacimi fašiangami. Prítomní členovia ZO JDS i hostia pokračovali vo voľnej diskusii na spoločenské témy a v príjemnej atmosfére si aj spoločne zaspievali za sprievodu harmoniky. Podrobnejšiu informáciu o celej tejto akcii si budete môcť prečítať v najbližšom čísle obecného časopisu Žiar. (jk)

Projekt rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia obce


Naša obec podala v roku 2010 žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP) na účely rekonštrukcie a modernizácie osvetlenia. Informáciu o schváleni žiadosti a pridelení NFP sme dostali oficiáne v decembri 2012. Zmluvu s riadiacim orgánom o realizácii projektu sme podpísali v januári 2013. Ďalej sú uvedené základné informácie o celom projekte.

Čítať ďalej...

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy