Font Size

SCREEN

Cpanel

Oficiálna internetová stránka obce

Výzva občanom ohľadom bezpečnosti na cestách


„Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.“
Krajské riaditeľstvo Policajného Zboru v Žiline

Ziskali sme projekt na komunálnu techniku

Názov projektu: Zvýšenie bezpečnosti v obci Sedliacka Dubová

Cieľ projektu: Konkrétny cieľ navrhovaného projektu predstavuje komplexné riešenie bezpečnostnej situácie (prevencie) v obci prostredníctvom obstarania technického vybavenia v obci Sedliacka Dubová.

Špecifické ciele projektu:
— Zlepšovanie miestnych služieb v obci Sedliacka Dubová
— Napomáhať pri úprave obecného majetku s cieľom zachovania bezpečnosti
— Komplexne zvýšiť úroveň technickej údržby obce
— Zvýšiť atraktivitu, podporiť a zmodernizovať miestnu infraštruktúru žiadateľa — obce a súčasne zabrániť migrácii obyvateľov

Predmet projektu: Moderné a efektívne prídavné zariadenia s požadovanými technickými parametrami rozšíria možnosti využitia obecného traktora Zetor Proxima 85. Všetky potrebné technické nadstavby určené pre údržbu obce Sedliacka Dubová sú kompatibilné s uvedeným traktorom. V požadovanom stave je cieľom obstarania nasledovných prídavných zariadení:

— Kosačka zadná disková 245 D 
— Mulčovací stroj s bočným posuvom SMWA avs 125
— Kontajner 4m3 so sklopnými bočnicami (KAA-4m3- sb)
— Šípový pluh, snehová radlica s prestaviteľnou geometriou krídiel UP 26

Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 — 2020
Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
Opatrenie č./názov: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Číslo Výzvy: 22/PRV/2017
Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra
Prijímateľ: Obec Sedliacka Dubová (IČO: 00314854)
Miesto realizácie projektu: SR, Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, obec Sedliacka Dubová

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 44 748,00 €
Nenávratný finančný príspevok (EPFRV + ŠR SR): 44 748,00 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020


Realizáciou projektu sme získali štyri druhy závesného náradia.

Snežný pluh

Kosačka

Závesná vlečka

Mulčovač

Získali sme projekt Wifi pre teba

Dve aktuálne VZN platné pre rok 2020

Všeobecné záväzné nariadenie obce Sedliacka Dubová č. 1/2019 O miestnych daniach a o poplatku za komunálne odpady, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2019Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN ) obce Sedliacka Dubová číslo 2/2019 O určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy, ktoré bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva 16. decembra 2019Stiahnite si dokument vo formáte word (doc).

Staršie dokumenty z predchádzajúcich rokov i tieto dva najnovšie sú dostupné trvalo dostupné na podstránke Materíály a dokumenty.

Kultúrne a športové akcie v obci

Nachádzate sa tu: Home Najnovšie správy