Font Size

SCREEN

Cpanel

História

Pravek

Prvé stopy, ktoré v chotári dnešnej Sedliackej Dubovej zanechal.človek pochádzajú z praveku. Praveké osídlenie sa nachádzalo na vyvýše-nine, severo- východne od obce - Na Hrádku, vedľa dnešných zrúcanín niekdajšieho kostola.Toto osídlenie slúžilo možno polovojenskej zložke a malo za úlohu poskytovať bezpečie obyvateľom osady. Zánik tohoto opevnenia sa datuje pravdepodobne na 3. až 2. storočie pred n.l..

Obr. Na obrázku je približná rekonštrukcia Halštatského opevneného sídliska.

 • Staršie dejiny

  Sedliacka Dubová, označovaná v starých listinách ako Dubova Colonorum, Paraszt Dubova, patrí medzi najstaršie obce na Orave. V 14. storočí bola Sedliacka Dubová významným kultovým strediskom, pravdepodobne vďaka návšteve pápežského legáta Raimunda de Bonofalo de Avignon. V roku 1333 sa na Orave evidovali 2 fary, na Oravskom hrade a v Tvrdošíne. Okolo roku 1370 zanikla hradná fara, vytvorili sa nové a medzi nimi aj v Sedliackej Dubovej.Sedliacka Dubová - obec bola majetkom Krá?a.

 • Pôvodný kostolik na v?šku Žiar.
  Prvá zmienka o fare v S. Dubovej sa zachovala z roku 1397 a kostolík bol postavený na vŕšku.Žiar. Obec patrila k Oravskému hradu a bola majetkom kráľa. Obyvatelia platili dane od brány- čo v tom čase značilo usadlosť s dvoma, troma a aj viac rodinami. V roku 1565 malo napríklad mestečko Tvrdošín menej brán ako Sedliacka Dubová a teda bolo rozsahom osídlenia menšie. Pre zaujímavosť, k ostatným povinostiam poddaného v Sedliackej Dubovej patrilo: "povstať v boji, zámok opravovať, dary dávať, desiatok od oviec a medu, nosiť listy, dávať kone na cestu, hostiť milostivých pánov a dávať desiatok od šindľov".

  Ľudia sa živili roľníctvom, rybolovom a poľovníctvom. Prvá voľba richtára v dedine sa uskutočnila zavedením tereziánskeho urbáru v roku 1772, je to významný medzník v dejinách obce.
  Obr. Obec Sedliacka Dubová v období okolo 18. storočia.


 • Obyvatelia si dali vyhotoviť obecnú pečať s erbovým znakom. V tom
  .čase.žilo v obci 332.?udí v 62 domoch.
  Zviera v strede znázor?uje srnca.
  .Obr. Obecná pečať z roku 1772.
 • Začiatok 19. storočia bol pre obec neštastný. Najskôr, veľké povodne v rokoch 1808 a 1813 skoro úplne zničili dedinu a v roku 1831 v dôsledku cholery zomrelo v obci v priebehu 5 mesiacov 166 ľudí. V tomto storočí mala ešte obec problémy s pozemkami kvôli založeniu krčmy, ale nakoniec, po dohode s Oravským panstvom z roku 1880, sa spor vyriešil a okrem toho boli sformulované pravidlá,
  Obr. Drevené domky nazývané "sypárne". ľudia ich využívali na uskladňovanie dopestovaných produktov.


 • ktoré sa týkali lesov, obecnej školy, farnosti poľovného a rybolovného práva, podnikateľských činností, užívania chodníkov, ciest, mostov a pôdy. Spomenutý hostinec ostal panstvu s koncesiou celoročnej prevádzky a napr. obec mohla "šenkovať víno od Michala do Vianoc".


 • 20. storočie

  Začiatkom 20. storočia Sedliacka Dubová patrila k obciam s veľkým vysťahovalectvom. Ľudia odchádzali za prácou najmä do Kanady. V 20-tych rokoch bolo obyvateľom vydaných približne 10 až 13 pasov ročne. Tí čo sa po čase vrátili bohatí domov, hodne finančne prispievali na obnovu kostola a zvonov. Do roku 1945 sa obyvatelia okrem iného venovali spevňovaniu brehov rieky Orava, výstavbe Urbárneho domu v 20-tych rokoch, ďalej budovaniu novej školy v r.1936 a tiež bol založený Dobrovoľný požiarny zbor v r. 1925. Občania sa zúčastňovali na údržbe ciest a mostov, pričom všetkyčinnosti boli koordinované Obecným Úradom. V prvej polovici 20. storočia počet.žiakov v škole kolísal medzi 40 až 80, obyvatelia chovali v obci do 80 koní a od 200 do 250 kusov hovädzieho dobytka.

  Do Slovenského Národného Povstania sa v roku 1944 zapojilo 28 občanov. Obec bola oslobodená 3. apríla 1945 a pri bojoch padli dvaja vojaci. Po roku 1945 spoločenské a politické pomery neobišli ani Sedliacku Dubovú. Bola to industrializácia Oravy, rozvoj dopravy, kolektivizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Správu obce po oslobodení prevzal Miestny Národný Výbor (MNV) d?a 11. apríla 1945. V roku 1946 sa v obci uskutočnili voľby a na základe výsledkov mala v MNV zastúpenie len jedna - Demokratická Strana. Medzi najdôležitejšie úlohy sa po vojne zaradila obnova mosta cez rieku a rekonštrukcia obecnej cesty. V roku 1949 sa do obce dostal telefón.

  V 50-tych rokoch to bolo: prioritné zabezpečovanie dodávkových povinností miestnych roľníkov, kultúrna a osvetová.činnosť a ku koncu desaťročia to bol nábor roľníkov do Jednotného Roľníckeho Družstva (JRD). Ustanovujúca schôdza JRD sa konala 4. februára 1960.

  V prvej polovici 60-tych rokov sa v obci výraznejšie zvyšoval počet novopostavených domov, u obyvateľstva sa zvyšoval záujem o kultúru (premietanie filmov a nacvičovanie divadelných hier). Pozornosť sa tak isto venovala rozvoju JRD, výstavbe obchodov, pohostinstva a obecného mosta cez rieku Oravu. Koncom 60-tych rokov bolo rozhodnuté o výstavbe obecného kultúrno spoločenského domu. Po výbere miesta stavby v 1969 sa s výstavbou začalo v 1971, dokončený bol v roku 1977.

  Obsadenie: (z ?ava) A.Tomá?- saxafón, klarinet a spev, M.Oršuliak- sprievodná a basová gitara, J.Tomá?- klavír, trúbka, basgitara a spev, J.Durdiak- vedúci skupiny a bicie nástroje.
  V roku 1968 bola založená hudobná skupina THE DUBB. THE DUBB - čo znamenalo Dubovci, boli vďaka výbornej interpretácii "bigbítovej" a ľudovej muziky veľmi obľúbení po celej Orave. Skupina si počas svojho úspešného účinkovania zahrala aj za hranicami Slovenska. THE DUBB často menili obsadenie a svoju hudobnú dráhu skončili v roku 1979.

  V
  70-80-tych rokoch sa v Sedliackej Dubovej podarilo nainštalovať celoobecný vodovod, boli vybudované a obnovené niektoré dôležité obecné, školské a.športové budovy, získali sa ďalšie pozemky na domovú výstavbu a vďaka tomu zavládla aktívna stavebná.činnosť. V 1973 sa zlúčili roľnícke družstvá z okolitých dedín - z Hornej Lehoty a z Dlhej Nad Oravou a vzniklo JRD 9. Máj so sídlom v Sedliackej Dubovej.

  V 90-tych rokoch, po celospoločenských zmenách, prešla správa obce z bývaleho MNV do rúk Obecného Úradu, obnovila sa činnosť Urbárneho spoločenstva (1991) a prebieha riešenie majetkovo-právnych vzťahov. V roku 1993 bol schválený transformačný projekt bývalého JRD 9. Máj. Tento mal na hospodárenie nepriaznivý dopad a od roku 1998 prebieha ozdravovací proces. V tomto desaťročí bola obec plynofikovaná (1995-96) a boli dokončené šatne TJ (1993). V 1997 prebehla v Sedliackej Dubovej veľká oslava 600-tého výro?ia od zaznamenania prvej zmienky o obci.
 • Cirkevné dejiny

  Presný dátum vzniku fary v Sedliackej Dubovej sa nedá určiť. Môžeme však povedať,.že v roku 1397 už existovala. Jej založenie možno datovať do rozmedzia rokov 1334-1397, bol to následok základnej reorganizácie cirkvi na Orave, vyvolanej nárastom počtu obyvateľov. Zo strategicky postaveného Oravského hradu sa fara presťahovala do Sedliackej Dubovej.
  Na Orave sa v tomto období nachádzalo 5 fár, patrili do Nitrianskeho arcidia-konátu a do Ostrihomského arcibiskupstva.